มารยาทการกราบ และการไหว้
       การประนมมือ (อัญชลี)

นิยมใช้แสดงความเคารพพระรัตนตรัย ในเวลาฟังพระเจริญพระพุทธมนต์ สวดพระอภิธรรม ฟังพระธรรมเทศนา         เป็นต้น

       วิธีการประนมมือ           
ยกมือทั้งสองขึ้นประกบกัน ตั้ง เป็นกระพุ่มมือ
ประนมไว้ระหว่างอก ให้ปลายมือตั้งขึ้น ข้างบนนิ้วมือ
ทั้งสองข้าง ทุกนิ้วแนบชิดสนิทกัน อย่าให้เหลื่อมล้ำกัน
อย่าให้กางห่างออกจากกัน ข้อศอกทั้งสองแนบชิดชายโครง         (ดังรูป)
                       การประนมมือนี้เป็นกิริยาอาการที่แสดงความเคารพพระรัตนตรัย จึงนิยมทำด้วยความเรียบร้อย
ตั้งใจไม่นิยมปล่อยให้นิ้วมืองอหงิก นิยมตั้งกระพุ่มไว้ระหว่างอกเอียงกับลำตัวประมาณ ๔๕ องศา ไม่ยก
ให้สูงจรดคางหรือจรดปาก ไม่ปล่อยปลายมือให้ตกต่ำลงมาวางอยู่ที่ท้องหรือวางไว้ที่หน้าตักหรือหัวเข่า
  การไหว้ (นมัสการ)  
       การไหว้พระรัตนตรัย 
นิยมแสดงความเคารพพระรัตนตรัยด้วยการไหว้เมื่อนั่งเก้าอี้หรือยืนอยู่ มีวิธีการทำดังนี้คือ

๑. ประนมมือไว้ระหว่างอก
๒. ยกมือประนมขึ้นพร้อมกับก้มศรีษะลงเล็กน้อย ให้นิ้วหัวแม่มือทั้งสองอยู่ระหว่างคิ้ว ให้ปลายนิ้วชี้
ี้             จรดหน้าผาก ทำเพียงครั้งเดียว แล้วลดมือลงตามเดิม (ดังรูป)

การไหว้บุคคล
การไหว้ซึ่งกันและกันนั้นนิยมปฏิบัติเพื่อความ
เหมาะสมแก่ชั้นและวัยของบุคคลนั้น ๆ
มี ๓ แบบ คือ

๑. การไหว้บุคคลผู้มีอายุมากกว่า (เป็นผู้ใหญ่มากกว่า)
๒. การไหว้บุคคลผู้มีอายุเสมอกัน
๓. การไหว้บุคคลผู้มีอายุน้อยกว่า

  ๑. การไหว้บุคคลที่มีอายุมากกว่า

สำหรับผู้น้อยปฏิบัติต่อผู้ใหญ่ โดย
ถือหลักมีชาติกำเนิดสูงกว่า มีคุณ
ธรรมความดีได้รับยกย่องให้เป็นผู้
ปกครอง บังคับบัญชา และมีอายุ
แก่กว่าตน

            การไหว้นิยมยกกระพุ่มมือขึ้นไหว้ให้ปลายนิ้วชี้อยู่ระหว่างคิ้วนิ้วหัวแม่มือทั้งสองอยู่บนดั้งจมูกพร้อม
กับก้มศรีษะน้อมตัวลงพองาม สายตามองดูท่านด้วยความเคารพอ่อนน้อมถ่อมตน
๒. การไหว้บุคคลผู้มีอาวุโสเสมอกัน
นิยมยกมือกระพุ่มขึ้นไหว้ ให้ปลายนิ้ชี้อยู่
ที่ดั้งจมูก นิ้วหัวแม่มือทั้งสองอยู่ที่คางก้มศรีษะ
เล็กน้อยสายตามองกันและกันด้วยความหวังด
ีปราถนาดีต่อกัน

  ๓.  การรับไหว้บุคคลผู้มีอาวุโสน้อยกว่า 
  สำหรับผู้ใหญ่รับไหว้ผู้น้อย นิยมยกกระพุ่ม
  มือขึ้นประนมอยู่ระหว่างอกหรือที่หน้าให้ปลาย
  นิ้วชี้อยู่ที่ตั้งจมูกปลายนิ้วอยู่ที่ดั้งจมูกปลายนิ้ว
  หัวแม่ มืออยู่ที่คางสายตามองดูผู้ไหว้ ด้วย
  ความปราถนาดี

  Advertisements