การทำบัญชีครัวเรือน

การทำบัญชีรับ-จ่าย

หมายถึง การจดบันทึกรายการเกี่ยวกับการเงินทุกรายการ ทั้งที่ได้รับเข้ามาและที่ต้องจ่ายออกไป
เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลการดำเนินกิจการว่า ได้กำไร หรือ ขาดทุน เพียงไร

ประโยชน์ของการทำบัญชีรับ-จ่าย 
1.เพื่อจดบันทึกรายการการดำเนินกิจการเรียงลำดับก่อนหลัง
2.ง่ายต่อการตรวจสอบ
3.เป็นการควบคุมรักษาทรัพย์สินของกิจการ
4.ป้องกันความผิดพลาดในการดำเนินกิจการ
5.สามารถปรับปรุงแก้ไขทัน
6.ทำให้ทราบฐานะของกิจการ
7.เป็นประโยชน์ในการตรวจสอบผลกำไร-ขาดทุนได้ทุกเวลา

หลักการทำบัญชีรับ-จ่าย 
– จัดทำแบบฟอร์มบัญชีรับจ่ายอย่างง่าย ให้สะดวกต่อการจดบันทึกรายการ
– จดบันทึกรายการเรียงลำดับตามเหตุการณ์ที่เป็นจริงที่เกิดขึ้น
– สรุปยอดเงินรายรับรายจ่าย ประจำวัน เปรียบเทียบผลการดำเนินกิจการประจำวัน
ยกยอดเงินในบัญชีรับ-จ่ายไปไว้ในวันถัดไป หากเป็นกิจการที่ไม่มีรายรับ-จ่ายทุกวัน
อาจสรุปและประเมินผลรายรับ-จ่าย เป็นรายเดือนหรือ 2-3 เดือนก็ได้

การทำบัญชี ถึงช้า แต่ ชัดเจน (slow but sure)

รายรับ มีที่มา 15 แหล่ง / ตักน้ำใส่ตุ่ม

จากการผลิต หยาดเหงื่อ แรงงานตนเอง
1. ขายผลผลิตจากการทำเกษตร
2. ขายผลผลิตจากการเลี้ยงสัตว์-ผลพลอยได้จากสัตว์
3. ขายผลผลิตจากหัตถกรรม
4. ขายสินค้าที่ซื้อมา หรือซื้อมา-ขายไป เช่น ร้านชำ ขายข้าวแกง
5. ขายพืช-สัตว์ ที่หาจากธรรมชาติ รวมถึงการเก็บขยะขาย

รายได้ จากการให้บริการ
6.   ค่าจ้างจากการทำงาน
7.   เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง คอมมิชชั่น
8.   เงินสงเคราะห์ บำเหน็จ บำนาญ โบนัส
9.   รายได้จากการขาย/ให้เช่า ที่ดิน ยานพาหนะ เครื่องมือ
10. รายรับจากดอกเบี้ยเงินให้กู้ เงินฝาก เงินลงทุน

ถึงได้ แต่ ไม่แน่นอน ซ้ำอาจมีภาระ
11.  รายได้จากการเสี่ยงโชค
12. ได้รับจากการกู้ยืม
13.  ญาติที่อยู่นอกครัวเรือนส่งมาให้
14.  เงินช่วยงานแต่ง งานศพ ฯลฯ
15.  ลาภลอย กรณีพิเศษ

รายจ่าย เงินไหลออก 7 ช่องทาง
1.  ค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพ
2.  ค่าอาหาร
3.  ค่ายา-สุขภาพอนามัย
4.  เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ
5.  ที่อยู่อาศัย
6.  ลงทุน-สังคม-พักผ่อน หย่อนใจ
7.   การศึกษา

วงจร เป็น หนี้ เกิด เมื่อเรารับ ไม่ทันจ่าย
–   จะแก้อย่างไร : วิถีชีวิต
–   จะลดค่าใช้จ่าย อะไร ได้บ้าง
–   เพิ่มรายได้

ตัวอย่าง

บัญชีรายรับ – รายจ่าย

นำเสนอ

คุณครูภูรินท์     พิงภูงา

รายวิชาคอมพิวเตอร์

ใบงานที่ 1

การทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย

จัดทำโดย

ด.ช. เฟรม   ขุนจิต  ชั้น ป.6/1

เลขที่ 45

ตารางบัญชีรายรับ – รายจ่าย
ของเด็กชาย เฟรม    ขุนจิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

ระยะเวลา 10 วัน

วัน/เดือน/ปี รายการ จำนวนเงิน(บาท) ยอดคงเหลือ

(บาท)

รายรับ รายจ่าย
 วันเสาร์ที่ 8 ม.ค. 54  ได้รับเงินค่าขนมจากคุณพ่อ
ซื้อขนมจากเที่ยวงานวันเด็ก
ญาติให้เงิน
ซื้อของเล่น
250

100

 30

80

 

 

240

วันอาทิตย์ที่ 9 ม.ค. 54 ยกยอดมาจากเมื่อวาน
ได้รับเงินค่าขนม
ซื้อส้มตำปู
240
30

25


245

วันจันทร์ที่ 10 ม.ค. 54 ยกยอดมาจากเมื่อวาน
ได้รับเงินค่าขนม
ซื้อปากกา ไม้บรรทัด
ซื้อน้ำแข็งใส
245
30

15
10

250

วันอังคารที่ 11 ม.ค. 54 ยกยอดมาจากเมื่อวาน
ได้รับเงินมาโรงเรียน
ซื้อชานมเย็นร้านบ้านอิ่มจัง 1 แก้ว
กินสุกี้ + น้ำเปล่า
250
30

15
15

250

วันพุธที่ 12 ม.ค. 54 ยกยอดมาจากเมื่อวาน
ได้รับเงินค่าขนม
ออกเงินซื้อส้มตำทานกับเพื่อนๆ
ซื้อขนม + น้ำส้ม
250
30

5
15

 

260

วันพฤหัสบดีที่ 13 ม.ค. 54 ยกยอดมาจากเมื่อวาน
ได้รับเงินค่าขนม
ซื้อปากกาลบคำผิด
ซื้อน้ำเปล่า
260
30

35
5

250

วันศุกร์ ที่ 14 ม.ค. 54 ยกยอดมาจากเมื่อวาน
ได้รับค่าขนม
ได้รับเงินมาเที่ยววันวิชาการที่โรงเรียน
ซื้อลูกโป่ง
ซื้อขนม + ของเล่น
ปาลูกโป่งซุ้มสาระการงานอาชีพเเละเทคโนโลยี
(หน้าศูนย์คอมพิวเตอร์)
ขายของเล่นให้โสภณ
250
30
100

20

20
30
30

320

วันเสาร์ที่ 15 ม.ค. 54 ยกยอดมาจากเมื่อวาน
ซื้อไอศกรีม
ซื้อขนม
มาม่า 1 ซอง
320
10
5
5

300

วันอาทิตย์ที่ 16 ม.ค. 54 ยกยอดมาจากเมื่อวาน
ได้รับเงินค่าขนม
น้ำสเลิฟปี้ที่ เซเว่น อีเลฟเว่น
300
30

15

315

วันจันทร์ที่ 17 ม.ค. 54 ยกยอดมาจากเมื่อวาน
ได้รับเงินค่าขนม
ซื้อเค้กที่ร้านบ้านอิ่มจัง
ซื้อน้ำเปล่า 1 ขวด
315
30

15
5

325

                          

Advertisements